Algemene voorwaarden

Algemene  voorwaarden
Deze  Algemene  Voorwaarden  van  de  Nederlandse  Thuiswinkel  Organisatie  zijn  tot  stand  gekomen  in overleg  met  de Consumentenbond  in  het  kader  van  de  Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg  (CZ) van  de  Sociaal Economische  Raad  en  treden  in  werking  per  1  januari  2012.

Deze  Algemene  Voorwaarden  zullen  worden  gebruikt  door  alle  leden  van  de  Nederlandse Thuiswinkel  Organisatie  met  uitzondering  van  financiële  diensten  als  bedoeld  in  de  Wet  Financieel Toezicht  en  voor  zover  deze  diensten  onder  toezicht  staan  van  de  Autoriteit  Financiële  Markten.

Inhoudsopgave:

 • Artikel  1 – Definities
 • Artikel  2 – Identiteit  van  de  ondernemer
 • Artikel  3 – Toepasselijkheid
 • Artikel  4 – Het  aanbod
 • Artikel  5 – De  overeenkomst
 • Artikel  6 – Herroepingsrecht
 • Artikel  7 – Kosten  in  geval  van  herroeping
 • Artikel  8 – Uitsluiting  herroepingsrecht
 • Artikel  9 – De  prijs
 • Artikel  10 – Conformiteit  en  garantie
 • Artikel  11 – Levering  en  uitvoering
 • Artikel  12 – Duurtransacties:  duur,  opzegging  en  verlenging
 • Artikel  13 – Betaling
 • Artikel  14 – Klachtenregeling
 • Artikel  15 – Geschillen
 • Artikel  16 – Branchegarantie
 • Artikel  17 – Aanvullende  of  afwijkende  bepalingen
 • Artikel  18 – Wijziging  van  de  algemene  voorwaarden  Thuiswinkel

Artikel  1 – Definitie
In  deze  voorwaarden  wordt  verstaan  onder:
Bedenktijd:  de  termijn  waarbinnen  de  consument  gebruik  kan  maken  van  zijn  herroepingsrecht;

Consument:  de  natuurlijke  persoon  die  niet  handelt  in  de  uitoefening  van  beroep  of  bedrijf  en  een overeenkomst  op  afstand  aangaat  met  de  ondernemer.

Dag:  kalenderdag;

Duurtransactie:  een  overeenkomst  op  afstand  met  betrekking  tot  een  reeks  van  producten  en/of diensten,  waarvan  de  leverings‐ en/of  afnameverplichting  in  de  tijd  is  gespreid.

Duurzame  gegevensdrager:  elk  middel  dat  de  consument  of ondernemer  in  staat  stelt  om  informatie die  aan  hem  persoonlijk  is  gericht,  op  te  slaan  op  een  manier  die  toekomstige  raadpleging  en ongewijzigde  reproductie  van  de  opgeslagen  informatie  mogelijk  maakt;

Herroepingsrecht:  de  mogelijkheid  voor  de  consument  om  binnen  de  bedenktijd  af  te  zien  van  de overeenkomst  op  afstand;
Ondernemer:de  natuurlijke  of  rechtspersoon  die  lid  is  van  de  Nederlandse  Thuiswinkel  Organisatie en  producten  en/of  diensten  op  afstand  aan  consumenten  aanbiedt;
Overeenkomst  op  afstand:  een  overeenkomst  waarbij  in  het  kader  van  een  door  de  ondernemer georganiseerd  systeem  voor  verkoop  op  afstand  van  producten  en/of  diensten,  tot  en  met  het sluiten  van  de  overeenkomst  uitsluitend  gebruik  gemaakt  wordt  van  één  of  meer  technieken  voor communicatie  op  afstand;
Techniek  voor  communicatie  op  afstand:  middel  dat  kan  worden  gebruikt  voor  het  sluiten  van  een overeenkomst  zonder  dat  consument  en  ondernemer  gelijktijdig  in  dezelfde  ruimte  zijn samengekomen.

Artikel  2 – Identiteit  van  de  ondernemer
Naam  ondernemer:  Chantal Keizer
Handelend  onder  de  naam/namen:  Chantal Keizer Design & Photography
Studio:  Tolstraat 129, 1074 VJ Amsterdam
Bereikbaarheid:  Vanaf  maandag  t/m  vrijdag  van  9:00  uur  tot  17:30  uur
E-­mailadres:  chantal@chantalkeizer.nl
KvK‐nummer: 63451441
Btw‐identificatienummer: NL143163267B02

Artikel  3 – Toepasselijkheid
1.  Deze  algemene  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  elk  aanbod  van  de  ondernemer  en  op  elke  tot stand  gekomen  overeenkomst  op  afstand  tussen  ondernemer  en  consument.
2.Voordat  de  overeenkomst  op  afstand  wordt  gesloten,  wordt  de  tekst  van deze  algemene voorwaarden  aan  de  consument  beschikbaar  gesteld.  Indien  dit  redelijkerwijs  niet  mogelijk  is,  zal voordat  de  overeenkomst  op  afstand  wordt  gesloten,  worden  aangegeven  dat  de  algemene voorwaarden  bij  de  ondernemer  zijn  in  te  zien  en  zij  op  verzoek  van  de  consument  zo  spoedig mogelijk  kosteloos  worden  toegezonden.

3.Indien  de  overeenkomst  op  afstand  elektronisch  wordt  gesloten,  kan  in  afwijking  van  het  vorige  lid en  voordat  de  overeenkomst  op  afstand  wordt  gesloten,  de  tekst  van  deze  algemene  voorwaarden langs  elektronische  weg  aan  de  consument  ter  beschikking  worden  gesteld  op  zodanige  wijze  dat deze  door  de  consument  op  een  eenvoudige  manier  kan  worden  opgeslagen  op  een  duurzame gegevensdrager.  Indien  dit  redelijkerwijs  niet  mogelijk  is,  zal  voordat  de  overeenkomst  op  afstand wordt  gesloten,  worden  aangegeven  waar  van  de  algemene  voorwaarden  langs  elektronische  weg kan  worden  kennisgenomen  en  dat  zij  op  verzoek  van  de  consument  langs  elektronische  weg  of  op andere  wijze  kosteloos  zullen  worden toegezonden.

4.Voor  het  geval  dat  naast  deze  algemene  voorwaarden  tevens  specifieke  product of dienstenvoorwaarden  van  toepassing  zijn,  is  het  tweede  en  derde  lid  van  overeenkomstige toepassing  en  kan  de  consument  zich  in  geval  van  tegenstrijdige  algemene voorwaarden  steeds beroepen  op  de  toepasselijke  bepaling  die  voor  hem  het  meest  gunstig  is.

Artikel  4 – Het  aanbod
1.Indien  een  aanbod  een  beperkte  geldigheidsduur  heeft  of  onder  voorwaarden  geschiedt,  wordt  dit nadrukkelijk  in  het  aanbod  vermeld.
2.Het aanbod  bevat  een  volledige  en  nauwkeurige  omschrijving  van  de  aangeboden  producten  en/of diensten.  De  beschrijving  is  voldoende  gedetailleerd  om  een  goede  beoordeling  van  het  aanbod  door de  consument  mogelijk  te  maken.  Als  de  ondernemer  gebruik  maakt  van  afbeeldingen  zijn  deze  een waarheidsgetrouwe  weergave  van  de  aangeboden  producten  en/of  diensten.  Kennelijke  vergissingen of  kennelijke  fouten  in  het  aanbod  binden  de  ondernemer  niet.
3.Elk  aanbod  bevat  zodanige  informatie,  dat  voor  de  consument  duidelijk  is  wat  de  rechten  en verplichtingen  zijn,  die  aan  de  aanvaarding  van  het  aanbod  zijn  verbonden.  Dit  betreft  in  het
bijzonder:

 • de  prijs  inclusief  belastingen;
 • de  eventuele  kosten  van  aflevering;
 • de  wijze  waarop  de  overeenkomst  tot  stand  zal  komen  en  welke  handelingen  daarvoor  nodig  zijn;
 • het  al  dan  niet  van  toepassing  zijn  van  het  herroepingsrecht;
 • de  wijze  van  betaling,  aflevering  en  uitvoering  van  de  overeenkomst;
 • de  termijn  voor  aanvaarding  van  het  aanbod,  dan  wel  de  termijn  waarbinnen  de  ondernemer  de prijs  garandeert;
 • de  hoogte  van  het  tarief  voor  communicatie  op  afstand  indien  de  kosten  van  het  gebruik  van  de techniek  voor  communicatie  op afstand  worden  berekend  op  een  andere  grondslag  dan  het
  reguliere  basistarief  voor  het  gebruikte communicatiemiddel;
 • of  de  overeenkomst  na  de  totstandkoming  wordt  gearchiveerd,  en  zo  ja  op  welke  wijze  deze  voor de  consument  te  raadplegen  is;
 • de  manier  waarop  de  consument,  voor  het  sluiten  van  de  overeenkomst,  de  door  hem  in  het  kader van  de  overeenkomst verstrekte  gegevens  kan  controleren  en  indien  gewenst  herstellen;
 • de  eventuele  andere  talen  waarin,  naast  het  Nederlands,  de  overeenkomst  kan  worden  gesloten;
 • de  gedragscodes  waaraan  de  ondernemer  zich  heeft  onderworpen  en  de  wijze  waarop  de consument  deze  gedragscodes  langs elektronische  weg  kan  raadplegen;
 • de  minimale  duur  van  de  overeenkomst  op  afstand  in  geval  van  een  duurtransactie.

Artikel  5 – De  overeenkomst
1. De  overeenkomst  komt,  onder  voorbehoud  van  het  bepaalde  in  lid  4,  tot  stand  op  het  moment  van aanvaarding  door  de  consument  van  het  aanbod  en  het  voldoen  aan  de  daarbij  gestelde voorwaarden.
2. Indien  de  consument  het  aanbod  langs  elektronische  weg  heeft  aanvaard,  bevestigt  de ondernemer  onverwijld  langs  elektronische  weg  de  ontvangst  van  de  aanvaarding  van  het  aanbod.
Zolang  de  ontvangst  van  deze  aanvaarding  niet  door  de  ondernemer  is  bevestigd,  kan  de  consument de  overeenkomst  ontbinden.
3. Indien  de  overeenkomst  elektronisch  tot  stand  komt,  treft  de  ondernemer  passende  technische  en organisatorische  maatregelen  ter  beveiliging  van  de  elektronische  overdracht  van  data  en  zorgt  hij voor  een  veilige  web  omgeving.  Indien  de  consument  elektronisch  kan  betalen,  zal  de  ondernemer daartoe  passende  veiligheidsmaatregelen  in  acht  nemen.
4. De ondernemer  kan  zich  binnen  wettelijke  kaders  op  de  hoogte  stellen  of  de  consument  aan zijn  betalingsverplichtingen  kan  voldoen,  alsmede  van  al  die  feiten  en  factoren  die  van  belang  zijn voor  een  verantwoord  aangaan  van  de  overeenkomst  op  afstand.  Indien  de  ondernemer  op  grond van  dit  onderzoek  goede  gronden  heeft  om  de  overeenkomst  niet  aan  te  gaan,  is  hij  gerechtigd gemotiveerd  een  bestelling  of  aanvraag  te  weigeren  of  aan  de  uitvoering  bijzondere  voorwaarden  te verbinden.
5.De  ondernemer  zal  bij  het product  of  dienst  aan  de  consument  de  volgende  informatie,  schriftelijk of  op  zodanige  wijze  dat  deze  door  de  consument  op  een  toegankelijke  manier  kan  worden
opgeslagen  op  een  duurzame  gegevensdrager,  meesturen:
a.  het  bezoekadres  van  de  vestiging  van  de ondernemer  waar  de  consument  met  klachten  terecht kan;
b.  de  voorwaarden  waaronder  en  de  wijze  waarop  de  consument  van  het  herroepingsrecht  gebruik kan  maken,  dan  wel  een
duidelijke  melding  inzake  het  uitgesloten  zijn  van  het  herroepingsrecht;
c.de  informatie  over  garanties  en  bestaande  service  na  aankoop;
d. de  in  artikel  4  lid  3  van  deze  voorwaarden  opgenomen  gegevens,  tenzij  de  ondernemer  deze gegevens  al  aan  de  consument  heeft  verstrekt  vóór  de  uitvoering  van  de  overeenkomst;
e. de  vereisten  voor  opzegging  van  de  overeenkomst  indien  de  overeenkomst  een  duur  heeft  van meer  dan  één  jaar  of  van  onbepaalde  duur  is;
6. in  geval  van  een  duurtransactie  is  de  bepaling  in  het  vorige  lid  slechts  van  toepassing  op  de  eerste levering.

Artikel  6 – Herroepingsrecht
Bij  levering  van  producten:

1.Bij  de  aankoop  van  producten  heeft  de  consument  de  mogelijkheid  de  overeenkomst  zonder opgave  van  redenen  te  ontbinden  gedurende  14  dagen.  Deze  bedenktermijn  gaat  in  op  de  dag  na ontvangst  van  het  product  door  de  consument  of een  vooraf  door  de  consument  aangewezen  en  aan de  ondernemer  bekend  gemaakte  vertegenwoordiger.

2.Tijdens  de  bedenktijd  zal  de  consument  zorgvuldig  omgaan  met  het  product  en  de  verpakking.  Hij zal  het  product  slechts  in  die  mate  uitpakken  of  gebruiken  voor  zover  dat  nodig  is  om  te  kunnen beoordelen  of  hij  het  product  wenst  te  behouden.  Indien  hij  van  zijn  herroepingsrecht  gebruik  maakt, zal  hij  het  product  met  alle  geleverde  toebehoren  en indien  redelijkerwijze  mogelijk, in  de originele  staat  en  verpakking  aan  de  ondernemer  retourneren,  conform  de  door  de  ondernemer verstrekte  redelijke  en  duidelijke  instructies.

Bij  levering  van  diensten:
3.Bij  levering  van  diensten  heeft  de  consument  de  mogelijkheid  de  overeenkomst  zonder  opgave  van redenen  te  ontbinden  gedurende  ten  minste  veertien  dagen,  ingaande  op  de  dag  van  het  aangaan van  de  overeenkomst.
4.Om  gebruik  te  maken  van  zijn  herroepingsrecht,  zal  de  consument  zich  richten  naar  de  door  de ondernemer  bij  het  aanbod  en/of  uiterlijk  bij  de  levering  ter  zake verstrekte  redelijke  en  duidelijke instructies.

Artikel  7 – Kosten  in  geval  van  herroeping
1.Indien  de  consument  gebruik  maakt  van  zijn  herroepingsrecht,  komen  ten  hoogste  de  kosten  van terugzending  voor  zijn  rekening.
2.Indien  de  consument  een  bedrag  betaald  heeft,  zal  de  ondernemer  dit  bedrag  zo  spoedig  mogelijk, doch  uiterlijk  binnen  30  dagen  na  de  terugzending  of  herroeping,  terugbetalen.

Artikel  8 – Uitsluiting  herroepingsrecht
1.De  ondernemer  kan  het  herroepingsrecht  van  de  consument  uitsluiten voor  zover  voorzien  in  lid  2 en  3.  De  uitsluiting  van  het  herroepingsrecht  geldt  slechts  indien  de  ondernemer  dit  duidelijk  in  het aanbod,  althans  tijdig  voor  het  sluiten  van  de  overeenkomst,  heeft  vermeld.

2.Uitsluiting  van  het  herroepingsrecht  is  slechts  mogelijk  voor  producten:

 • die  door  de  ondernemer  tot  stand  zijn  gebracht  overeenkomstig  specificaties  van  de  consument;
 • die  duidelijk  persoonlijk  van  aard  zijn;
 • die  door  hun  aard  niet  kunnen  worden  teruggezonden;
 • die  snel  kunnen  bederven  of  verouderen;
 • waarvan  de  prijs  gebonden  is  aan  schommelingen  op  de  financiële  markt  waarop  de  ondernemer geen  invloed  heeft;

Artikel  9 – De  prijs

1.Gedurende  de  in  het  aanbod  vermelde  geldigheidsduur  worden  de  prijzen  van  de  aangeboden producten  en/of  diensten  niet  verhoogd,  behoudens  prijswijzigingen  als  gevolg  van  veranderingen  in btw tarieven.
2.In  afwijking  van  het  vorige  lid  kan  de  ondernemer  producten  of  diensten  waarvan  de  prijzen gebonden  zijn  aan  schommelingen  op  de  financiële  markt  en  waar de  ondernemer  geen  invloed  op heeft,  met  variabele  prijzen  aanbieden.  Deze  gebondenheid  aan  schommelingen  en  het  feit  dat eventueel  vermelde  prijzen  richtprijzen  zijn,  worden  bij  het  aanbod  vermeld.
3.Prijsverhogingen  binnen  3  maanden  na  de  totstandkoming van  de  overeenkomst  zijn  alleen toegestaan  indien  zij  het  gevolg  zijn  van  wettelijke  regelingen  of  bepalingen.
4.Prijsverhogingen  vanaf  3  maanden  na  de  totstandkoming  van  de  overeenkomst  zijn  alleen toegestaan  indien  de  ondernemer  dit  bedongen  heeft  en:

 • deze  het  gevolg  zijn  van  wettelijke  regelingen  of  bepalingen;  of
 • de  consument  de  bevoegdheid  heeft  de  overeenkomst  op  te  zeggen  met  ingang  van  de  dag  waarop de  prijsverhoging  ingaat.

5.De  in  het  aanbod  van  producten  of  diensten  genoemde  prijzen  zijn  inclusief  btw.

Artikel  10 –Conformiteit  en  Garantie
1.De  ondernemer  staat  er  voor  in  dat  de  producten  en/of  diensten  voldoen  aan  de  overeenkomst,  de in  het  aanbod  vermelde  specificaties,  aan  de  redelijke  eisen  van  deugdelijkheid  en/of  bruikbaarheid en  de  op de  datum  van  de  totstandkoming  van  de  overeenkomst  bestaande  wettelijke  bepalingen en/of  overheidsvoorschriften.  Indien  overeengekomen  staat  de  ondernemer  er  tevens  voor  in  dat het  product  geschikt  is  voor  ander  dan  normaal  gebruik.
2.Een  door  de  ondernemer,  fabrikant  of  importeur  verstrekte  garantie  doet  niets  af  aan  de  wettelijke rechten  en  vorderingen  die  de  consument  op  grond  van  de  overeenkomst  tegenover  de  ondernemer kan  doen  gelden.

Artikel  11 – Levering  en  uitvoering
1.De  ondernemer  zal  de  grootst mogelijke  zorgvuldigheid  in  acht  nemen  bij  het  in  ontvangst  nemen en  bij  de  uitvoering  van  bestellingen  van  producten  en  bij  de  beoordeling  van  aanvragen  tot verlening  van  diensten.
2.Als  plaats  van  levering  geldt  het  adres  dat  de  consument  aan  het  bedrijf kenbaar  heeft  gemaakt.
3.Met  inachtneming  van  hetgeen  hierover  in  artikel  4  van  deze  algemene  voorwaarden  is  vermeld, zal  het  bedrijf  geaccepteerde  bestellingen  met  bekwame  spoed  doch  uiterlijk  binnen  30  dagen
uitvoeren  tenzij  een  langere  leveringstermijn is  afgesproken.  Indien  de  bezorging  vertraging ondervindt,  of  indien  een  bestelling  niet  dan  wel  slechts  gedeeltelijk  kan  worden  uitgevoerd, ontvangt  de  consument  hiervan  uiterlijk  30  dagen  nadat  hij  de  bestelling  geplaatst  heeft  bericht.  De consument  heeft  in  dat  geval  het  recht  om  de  overeenkomst  zonder  kosten  te  ontbinden  en  recht  op
eventuele  schadevergoeding.
4.In  geval  van  ontbinding  conform  het  vorige  lid  zal  de  ondernemer  het  bedrag  dat  de  consument betaald  heeft  zo  spoedig  mogelijk,  doch  uiterlijk binnen  30  dagen  na  ontbinding,  terugbetalen.
5.Indien  levering  van  een  besteld  product  onmogelijk  blijkt  te  zijn,  zal  de  ondernemer  zich  inspannen om  een  vervangend  artikel  beschikbaar  te  stellen.  Uiterlijk  bij  de  bezorging  zal  op  duidelijke  en begrijpelijke  wijze  worden  gemeld  dat  een  vervangend  artikel  wordt  geleverd.  Bij  vervangende artikelen  kan  het  herroepingsrecht  niet  worden  uitgesloten.  De  kosten  van  een  eventuele retourzending  zijn  voor  rekening  van  de  ondernemer.

6.Het  risico  van  beschadiging  en/of  vermissing  van  producten  berust  bij  de  ondernemer  tot  het moment  van  bezorging  aan  de  consument  of  een  vooraf  aangewezen  en  aan  de  ondernemer  bekend gemaakte  vertegenwoordiger,  tenzij  uitdrukkelijk  anders  is overeengekomen.

Artikel  12 – Duur transacties:  duur,  opzegging  en  verlenging  opzegging

Opzegging
1.De  consument  kan  een  overeenkomst  die  voor  onbepaalde  tijd  is  aangegaan  en  die  strekt  tot  het geregeld  afleveren  van  diensten,  te  allen  tijde  opzeggen  met  inachtneming  van  daartoe overeengekomen  opzeggingsregels  en  een  opzegtermijn  van  ten  hoogste  één  maand.
2.De  consument  kan  een  overeenkomst  die  voor  bepaalde  tijd  is  aangegaan  en  die  strekt  tot  het geregeld  afleveren  diensten,  te  allen  tijde  tegen  het  einde  van  de  bepaalde  duur  opzeggen  met inachtneming  van  daartoe  overeengekomen  opzeggingsregels  en  een  opzegtermijn  van  ten  hoogste één  maand.
3.De  consument  kan  de  in  de  vorige  leden  genoemde  overeenkomsten:

 • te  allen  tijde  opzeggen  en  niet  beperkt  worden  tot  opzegging  op  een  bepaald  tijdstip  of  in  een bepaalde  periode;
 • tenminste  opzeggen  op  dezelfde  wijze  als  zij  door  hem  zijn  aangegaan;
 • altijd  opzeggen  met  dezelfde  opzegtermijn  als  de  ondernemer  voor  zichzelf  heeft  bedongen.

Verlenging
4.Een  overeenkomst  die  voor  bepaalde  tijd  is  aangegaan  en die  strekt  tot  het  geregeld  afleveren  van diensten,  mag  niet  stilzwijgend  worden  verlengd  of  vernieuwd  voor  een  bepaalde  duur.

Duur
8.Als  een  overeenkomst  een  duur  van  meer  dan  een  jaar  heeft,  mag  de  consument  na  een  jaar  de overeenkomst  te  allen  tijde  met  een  opzegtermijn  van  ten  hoogste  een  maand  opzeggen,  tenzij  de redelijkheid  en  billijkheid  zich  tegen  opzegging  vóór  het  einde  van  de  overeengekomen  duur verzetten.

Artikel  13 – Betaling
1.Voor  zover  niet  anders  is  overeengekomen,  dienen  de  door  de  consument  verschuldigde  bedragen te  worden  voldaan  binnen  14  dagen  na  het  ingaan  van  de  bedenktermijn  als  bedoeld  in  artikel  6  lid  1.
In  geval  van  een overeenkomst  tot  het  verlenen  van  een  dienst,  vangt  deze  termijn  aan  nadat  de consument  de  bevestiging  van  de  overeenkomst  heeft  ontvangen.

2.Bij  de  verkoop  van  producten  aan  consumenten  mag  in  algemene  voorwaarden  nimmer  een vooruitbetaling  van  meer  dan  50%  worden  bedongen.  Wanneer  vooruitbetaling  is  bedongen,  kan  de consument  geen  enkel  recht  doen  gelden  aangaande  de  uitvoering  van  de  desbetreffende  bestelling of  dienst(en),  alvorens  de  bedongen  vooruitbetaling  heeft  plaatsgevonden.
3.De  consument  heeft  de  plicht  om  onjuistheden  in  verstrekte  of  vermelde  betaalgegevens onverwijld  aan  de  ondernemer  te  melden.
4.In  geval  van  wanbetaling  van  de  consument  heeft  de  ondernemer  behoudens  wettelijke beperkingen,  het  recht  om  de  vooraf  aan  de  consument  kenbaar  gemaakte  redelijke  kosten  in rekening  te  brengen.

Artikel  14 – Klachtenregeling
1.De  ondernemer  beschikt  over  een  voldoende  bekend  gemaakte  klachtenprocedure  en  behandelt de  klacht  overeenkomstig  deze  klachtenprocedure.
2.Klachten  over  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  moeten  binnen  bekwame  tijd,  volledig  en duidelijk  omschreven  worden  ingediend  bij  de  ondernemer,  nadat  de  consument  de  gebreken  heeft geconstateerd.
3.Bij  de  ondernemer  ingediende  klachten  worden  binnen  een  termijn  van  14  dagen  gerekend  vanaf de  datum  van  ontvangst  beantwoord.  Als  een  klacht  een  voorzienbaar  langere  verwerkingstijd
vraagt,  wordt  door  de  ondernemer  binnen  de  termijn  van  14  dagen  geantwoord  met  een  bericht  van ontvangst  en  een  indicatie  wanneer  de  consument  een  meer  uitvoerig  antwoord  kan  verwachten.
4.Een  klacht  over  een  product,  dienst  of  de  service  van  de  ondernemer  kan  eveneens  worden ingediend  via  een  klachtenformulier  op  de  consumentenpagina  van  de  website  van  de  Nederlandse Thuiswinkel  Organisatie  www.thuiswinkel.org. De  klacht  wordt  dan  zowel  naar  de  betreffende ondernemer  als  naar  de  Nederlandse  Thuiswinkel  Organisatie  gestuurd.
5.Indien  de  klacht  niet  in  onderling  overleg  kan  worden  opgelost  ontstaat  een  geschil  dat  vatbaar  is voor  de  geschillenregeling.

Artikel  15 – Geschillen
1.Op  overeenkomsten  tussen  de  ondernemer  en  de  consument  waarop  deze  algemene  voorwaarden betrekking  hebben,  is  uitsluitend  Nederlands  recht  van  toepassing.
2.Geschillen  tussen  de  consument  en  de  ondernemer  over  de  totstandkoming  of  uitvoering  van overeenkomsten  met  betrekking  tot  door  deze  ondernemer  te  leveren  of  geleverde  producten  en diensten,  kunnen,  met  inachtneming  van  het  hierna  bepaalde,  zowel  door  de  consument  als  de ondernemer  worden  voorgelegd  aan  de  Geschillencommissie  Thuiswinkel,  Postbus  90600,  2509  LP  te Den  Haag  (www.sgc.nl).
3.Een  geschil  wordt  door  de  Geschillencommissie  slechts  in  behandeling  genomen,  indien  de consument  zijn  klacht  eerst  binnen  bekwame  tijd  aan  de  ondernemer  heeft  voorgelegd.
4.Uiterlijk  drie  maanden  nadat  het  geschil  is  ontstaan  dient  het  geschil  schriftelijk  bij  de Geschillencommissie  aanhangig  te  worden  gemaakt.
5.Wanneer  de  consument  een  geschil  wil  voorleggen  aan  de  Geschillencommissie,  is  de  ondernemer aan  deze  keuze  gebonden.  Wanneer  de  ondernemer  dat  wil  doen,  zal  de  consument  binnen  vijf weken  na  een  daartoe  door  de  ondernemer  schriftelijk  gedaan  verzoek,  schriftelijk  dienen  uit  te spreken  of  hij  zulks  ook  wenst  dan  wel  het  geschil  wil  laten  behandelen  door  de  daartoe  bevoegde rechter.  Verneemt  de  ondernemer  de  keuze  van  de  consument  niet  binnen  de  termijn  van  vijf weken,  dan  is  de  ondernemer  gerechtigd  het  geschil  voor  te  leggen  aan  de  bevoegde  rechter.
6.De  Geschillencommissie  doet  uitspraak  onder  de  voorwaarden  zoals  deze  zijn  vastgesteld  in  het reglement  van  de  Geschillencommissie.  De  beslissingen  van  de  Geschillencommissie  geschieden  bij wege  van  bindend  advies.
7.De  Geschillencommissie  zal  een  geschil  niet  behandelen  of  de  behandeling  staken,  indien  aan  de ondernemer  surseance  van  betaling  is  verleend, deze  in  staat  van  faillissement  is  geraakt  of  zijn bedrijfsactiviteiten  feitelijk  heeft  beëindigd,  voordat  een  geschil  door  de  commissie  op  de  zitting  is behandeld  en  een  einduitspraak  is  gewezen.
8.Indien  naast  de  Geschillencommissie  Thuiswinkel  een  andere  erkende  of  bij  de  Stichting Geschillencommissies  voor Consumentenzaken  (SGC)  of  het  Klachteninstituut  Financiële Dienstverlening  (Kifid)  aangesloten  geschillencommissie  bevoegd  is,  is  voor  geschillen  betreffende hoofdzakelijk  de  methode  van  verkoop  of  dienstverlening  op  afstand  de  Geschillencommissie Thuiswinkel  bij  uitsluiting  bevoegd.  Voor  alle  overige  geschillen  de  andere  erkende  bij  SGC  of  Kifid aangesloten  geschillencommissie.

Artikel  16  – Branchegarantie
1.De  Nederlandse  Thuiswinkel  Organisatie  staat  garant  voor  de  nakoming  van  de  bindende  adviezen van  de  Geschillencommissie  Thuiswinkel  door  haar  leden,  tenzij  het  lid  besluit  het  bindend  advies binnen  twee  maanden  na  de  verzending  ervan  ter  toetsing  aan  de  rechter  voor  te  leggen.  Deze garantstelling  herleeft,  indien  het  bindend  advies  na  toetsing  door  de  rechter  in  stand  is  gebleven  en het  vonnis  waaruit  dit  blijkt,  in  kracht  van  gewijsde  is  gegaan.  Tot  maximaal  een  bedrag  van  €10.000,

 • per  bindend  advies,  wordt  dit  bedrag  door  de  Nederlandse  Thuiswinkel  Organisatie  aan  de consument  uitgekeerd.  Bij  bedragen  groter  dan  €10.000,
 • per  bindend  advies,  wordt  €10.000, uitgekeerd.  Voor  het  meerdere  heeft  de  Nederlandse  Thuiswinkel  Organisatie  een inspanningsverplichting  om  ervoor  te  zorgen  dat  het  lid  het  bindend  advies  nakomt.

2.Voor  toepassing  van  deze  garantie  is  vereist  dat  de  consument  een  schriftelijk  beroep  hierop  doet bij  de  Nederlandse  Thuiswinkel  Organisatie  en  dat  hij  zijn  vordering  op  de  ondernemer  overdraagt aan  de  Nederlandse  Thuiswinkel  Organisatie.  Indien  de  vordering  op  de  ondernemer  meer  bedraagt dan  €10.000,
-­‐
,  wordt  de  consument  aangeboden  zijn  vordering  voor  zover  die  boven  het  bedrag  van €10.000,
-­‐
uitkomt  over  te  dragen  aan  de  Nederlandse  Thuiswinkel  Organisatie,  waarna  deze organisatie  op  eigen  naam  en  kosten  de  betaling  daarvan  in  rechte  zal  vragen  ter  voldoening  aan  de consument.

Artikel  17  – Aanvullende  of  afwijkende  bepalingen.
Aanvullende  dan  wel  van  deze  algemene  voorwaarden  afwijkende  bepalingen  mogen  niet  ten  nadele van  de  consument  zijn  en  dienen  schriftelijk  te  worden  vastgelegd  dan  wel  op  zodanige  wijze  dat deze  door  de  consument  op  een  toegankelijke  manier  kunnen  worden  opgeslagen  op  een  duurzame gegevensdrager.

Artikel  18  – Wijziging  van  de  algemene  voorwaarden  Thuiswinkel
1.De  Nederlandse  Thuiswinkel  Organisatie  zal  deze  algemene  voorwaarden  niet  wijzigen  dan  in overleg  met  de  Consumentenbond.
2.Wijzigingen  in  deze  voorwaarden  zijn  slechts  van  kracht  nadat  deze  op  daartoe  geëigende  wijze  zijn gepubliceerd,  met  dien  verstande,  dat  bij  toepasselijke  wijzigingen  gedurende  de  looptijd  van  een aanbod  de  voor  de  consument  meest  gunstige  bepaling  zal  prevaleren. Adres  Nederlandse  Thuiswinkel  Organisatie:  Postbus  7001,  6710  CB  Ede.